.

3 Δεκ 2018

Διακήρυξη Δήμου Πολυγύρου "Υπηρεσίες Ταχυδρομείου για δυο (2) έτη"

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες Ταχυδρομείου για δύο (2) έτη” για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος
Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου