.

4 Αυγ 2017

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : Ληστρική εκμετάλλευση μεταλλευτικού δυναμικού ή χρηστή αξιοποίηση επ’ ωφελεία όλων;Τις προηγούμενες ημέρες συζητήθηκε έντονα το θέμα της αδειοδότησης ερευνητικών
μεταλλευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή
του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών.

Ακούστηκαν διάφορα επιχειρήματα τόσο υπέρ, όσο και κατά της αδειοδότησης των
εν λόγω ερευνητικών γεωτρήσεων.

Δεν ακούστηκε όμως κανένα επιχείρημα σχετικό με το δημόσιο συμφέρον και την
χρηστή αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού.

Ως μεταλλευτικό δυναμικό μιας περιοχής νοείται το σύνολο της μεταλλοφορίας που
αναπτύσσεται στην περιοχή, η οποία διακρίνεται σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμη και
μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη, υπό τις εκάστοτε τεχνικοοικονομικές συνθήκες.

Με την πάροδο του χρόνου, οι τεχνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν κάθε
εποχή μεταβάλλονται και καθιστούν εκμεταλλεύσιμες συγκεντρώσεις ορυκτών οι
οποίες παλαιότερα δεν ήταν εκμεταλλεύσιμες, είτε λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας και
της γνώσης, είτε λόγω αύξησης της τιμής πώλησης του συγκεκριμένου στοιχείου.

Επομένως, η εκμετάλλευση της μεταλλοφορίας μίας περιοχής ξεκινά από τις
περισσότερο πλούσιες συγκεντρώσεις (κοιτάσματα), οι οποίες εντοπίζονται κατά το
δυνατόν πλησιέστερα στην επιφάνεια και επεκτείνεται στις λιγότερο πλούσιες
συγκεντρώσεις και σε μεγαλύτερα βάθη.

Στη διάρκεια ζωής ενός μεταλλείου οι τεχνικοοικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται
αφενός και αφετέρου με την ανάπτυξη του δικτύου των στοών καθίσταται
ασφαλέστερη και λεπτομερέστερη η έρευνα του υπεδάφους, ενώ συγχρόνως
παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης ερευνητικών γεωτρήσεων με μικρότερο κόστος.

Η ιδανική περίπτωση θα ήταν να έχει επενδυθεί το απαιτούμενο κεφάλαιο και να
έχουν εκτελεστεί όλες οι απαιτούμενες ερευνητικές γεωτρήσεις και λοιπές

μεταλλευτικές έρευνες σε μία περιοχή ώστε να προσεγγιστεί σε λεπτομέρεια το
μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής στο σύνολό του, προκειμένου ακολούθως να
σχεδιαστεί η στρατηγική αξιοποίησής του. Αυτό όμως είναι απαγορευτικό
οικονομικά και χρονικά. Για το λόγο αυτό η προσέγγιση του μεταλλευτικού
δυναμικού πραγματοποιείται προοδευτικά με την αξιοποίηση επιμέρους
κοιτασμάτων, τα οποία κατά κανόνα είναι τα περισσότερα αποδοτικά οικονομικά
(πλουσιότερα και μικρότερου κόστους εξόρυξης) και προοδευτικά αξιοποιείται το σε
μεγαλύτερο βαθμό το μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχή.

Ο περιορισμός της εκμετάλλευσης της μεταλλοφορίας μίας περιοχής στα
περισσότερο πλούσια και μικρότερου κόστους εξόρυξης κοιτάσματα συνιστά
ληστρική εκμετάλλευση του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχή, αφού αφαιρεί
την καρδιά της μεταλλοφορίας και αφήνει τις φτωχότερες συγκεντρώσεις
αναξιοποίητες. Η εν λόγω συμπεριφορά είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
από πολλές απόψεις και θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ ευθύνη των πολιτικών και
των αρμοδίων υπηρεσιών (επιθεώρηση μεταλλείων και ΥΠΕΝ) είναι να πιέζουν τους
εκμεταλλευτές να εντοπίζουν όλες τις οικονομικά αξιοποιήσιμες συγκεντρώσεις
χρήσιμων ορυκτών και να τις εξορύσσουν προκειμένου να επιτυγχάνεται χρηστή
αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της κάθε περιοχής, ώστε να επωφελείται
τόσο η τοπική όσο και η εθνική οικονομία (εργασία, φόροι, εισφορές, κύκλος
εργασιών).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα πρέπει να αξιολογηθεί η στάση των πολιτικών της
Δημοτικών Αρχής, της Περιφέρειας και του Υπουργείου ως προς τη μεταλλευτική
έρευνα στην περιοχή του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών.

Όσοι αρνούνται τη διενέργεια ερευνητικών μεταλλευτικών γεωτρήσεων προς
διερεύνηση του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής των Μαύρων Πετρών και
επέκταση της υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας, καθώς και περαιτέρω
αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής δεν υπηρετούν το δημόσιο
συμφέρον, αλλά ιδιωτικά συμφέροντα. Σχετικά θα μπορούσε να επιληφθεί και ο
Εισαγγελέας.

Στόχος της πολιτείας θα πρέπει να είναι η πλήρης και χρηστή αξιοποίηση του
μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής διασφαλίζοντας
παράλληλα τις προϋποθέσεις για μελλοντική αξιοποίηση συγκεντρώσεων που σήμερα
δεν είναι οικονομικά αξιοποιήσιμες.

Η ΒΑ Χαλκιδική είναι πλούσιος τόπος και έχει την ευλογία του θεού.

Με εκτίμηση,
Αθανάσιος Γ. Καρίνας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου