.

7 Ιουλ 2017

Εγκρίθηκαν 155 προσλήψεις στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας για
την προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ (άρθρο 21 Ν. 2190/1994) πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών (Άρθρο 205 Ν. 3584/2007), για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ανταποδοτικού χαραχτήρα (αρ. 12 παρ14 Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι ειδκότητες ειναι:
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 •  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Συγκεκριμένα θα υποβάλλει για έλεγχο στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση για την πλήρωση εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (οκτώ μηνών), όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συνδέσμου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου