.

30 Ιουν 2017

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό
1.227.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 977.564,95 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Παππά Εμμανουήλ & Ρήγα Φεραίου, μέχρι τις 20-07-2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025121, FAX επικοινωνίας 2371025194, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κούτρα Φανή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-07-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κατεβάστε:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου