.

10 Ιουν 2017

Σχετικά με λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ανωτέρω Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017). 3. Την αριθμ. πρωτ. 01α /665/01-11-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7ΛΛ-Ω6Ι). Σας γνωρίζουμε ότι, η αριθμ. πρωτ. 01α /665/01-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7ΛΛ-Ω6Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, παραμένει σε ισχύ και καταλαμβάνει όλα τα εμπορικά καταστήματα.


 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 


 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis