.

31 Μαΐ 2017

727 προσλήψεις εποχικών στις Περιφέρειες για τη δακοκτονία

Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατανέμει στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του ανωτέρω Προγράμματος, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:
Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:
Α/ΑΠεριφερειακές
Ενότητες
Τομεάρχες Δακοκτονίας Γ εωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γ εωπόνοι ( Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γ εωργικών ΕκμεταλλεύσεωνΛοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ
(παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.)
Μέχρι 34 Μέχρι 60 ημερομίσθια ημερομίσθια
1Αιτωλ/νιας51416
2Αν. Αττικής2
3Αργολίδας411
4Αρκαδίας320
5Δυτικής Αττικής228
6Αχαΐας1117
7Βοιωτίας43
8Δωδεκανήσου41819
9Έβρου1321
10Ευβοίας61
11Ηλείας611
12Ηρακλείου1656
13Θεσπρωτίας21
14Καβάλας277
15Κερκύρας2232
16Κεφαλληνίας2151
17Κορινθίας31
18Κυκλάδων145
19Λακωνίας1053
20Λάρισας2820
21Λασιθίου933
22Λέσβου123335

23Λευκάδας17
24Μαγνησίας53
25Μεσσηνίας114
26Νήσων2225
27Πρέβεζας2112
28Ρεθύμνου67
29Σάμου41
30Τριφυλίας32
31Φθιώτιδας612
32Φωκίδας23
33Χαλκιδικής31020
34Χανίων1114
35Χίου214
 ΣΥΝΟΛΟ157211359
 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
727
Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 5,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα διακόσια έντεκα (211) άτομα (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα τριακόσια πενήντα εννέα (359) άτομα (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2017.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14-06-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών», προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2017.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου