.

30 Μαΐ 2017

ΕΛΑΣ: Εξετάσεις για την προαγωγή 200 αστυφυλάκων

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  προκηρύσσει εξετάσεις,  για  την  προαγωγή  διακοσίων  (200) αστυφυλάκων,  υπαρχιφυλάκων  και  αρχιφυλάκων  που
  κατέχουν  οργανική  θέση  αστυφύλακα,  στο  βαθμό  του  αρχιφύλακα  γενικών  καθηκόντων,  για  την  κάλυψη  ισάριθμων  υφισταμένων  κενών οργανικών θέσεων, έτους 2017.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις
α) Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  προαγωγικές  εξετάσεις,  για  το  βαθμό  του  αρχιφύλακα,  έχουν  οι  αστυφύλακες,  υπαρχιφύλακες  και  αρχιφύλακες,  που  κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των  εξετάσεων, (31­12­2017), ή
(ii)  Είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Πανεπιστημίου  ή  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  [Τ.Ε.Ι.]  και  έχουν  συμπληρώσει  δύο  (2)  έτη,  από  την  έξοδό  τους  από  τη  Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31­12­2017), ή
(iii)  Έχουν  ενταχθεί  στο  αστυνομικό  προσωπικό,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  παρ.  1  του  ν.  3686/2008  και  έχουν  συμπληρώσει  ένα  (1)  έτος  μέχρι  την  ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 29­05­ 2016, ή
(iv)  Προέρχονται  από  ειδικούς  φρουρούς  ή  συνοριακούς  φύλακες,  στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν  την  ένταξή τους  και  εντάχθηκαν  στο  αστυνομικό  προσωπικό  γενικών  καθηκόντων  με  το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος  υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο  15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).
β) Δεν  υπερβαίνουν  το 45ο έτος  της  ηλικίας  τους  κατά  την  31η Δεκεμβρίου  του  έτους  προκήρυξης  των  εξετάσεων, (31­12­2017).  Επομένως,  στις  παρούσες  εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/‐ες έχουν γεννηθεί από 01­01­1973 και  μεταγενέστερα.
γ) Έχουν  ευμενή  πρόταση  των ιεραρχικά  προϊσταμένων  τους,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ρητά  ότι  συγκεντρώνουν  στον  απαιτούμενο  βαθμό  τα  απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 15/1986.
Οι  υποψήφιοι/‐ες  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  1  της  παρούσας  και  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στις  προαγωγικές  εξετάσεις,  πρέπει  να  υποβάλουν  στις  Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 14­/ 7­/ 2017, τα εξής  δικαιολογητικά :
α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο  υπόδειγμα «Α΄». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν  σε μία ή περισσότερες από τις προς εξέταση ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή  ιταλική.
β) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β΄», στην οποία  οφείλουν να δηλώσουν, σε συντρέχουσα περίπτωση, ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  [Α.Ε.Ι.]  ή  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  [Τ.Ε.Ι.]  και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.
γ)  Οι  υποψήφιοι/‐ες  που  κατέχουν  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ισότιμο  προς  τα  πτυχία  που  χορηγούν  τα  Α.Ε.Ι.  και  τα  Τ.Ε.Ι.,  πέραν  του  τίτλου  σπουδών  της  Σχολής  τους, οφείλουν  υποχρεωτικά  να  επισυνάψουν  και  πράξη  ισοτιμίας  αυτού,  που  χορηγείται  από τη Γραμματεία της Σχολής τους.
δ) Οι  υποψήφιοι/‐ες  που  κατέχουν  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία ή διπλώματα που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.,  πέραν  του  τίτλου  σπουδών  της  Σχολής  τους,  οφείλουν  υποχρεωτικά  να  επισυνάψουν  και  πράξη  ισοτιμίας  αυτού,  που  χορηγείται  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφοριών  –  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (www.doatap.gr) (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα,  τηλ.: 210­5281000  e­mail:  information_dep@doatap.gr, Υπουργείου    Μακεδονίας  Θράκης  –  Διοικητήριο  /  Θεσσαλονίκη,  τηλ.: 2310­379371/2 email: thessaloniki@doatap.gr).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου