.

22 Μαΐ 2017

2 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Πολυγύρου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχής Πολυγύρου, για τις ανάγκες στο Πρακτορείο Νέων Μουδανιών που εδρεύει στο Νομό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Πολυγύρου, Μακεδονίας 5, Τ.Κ. 631 00 – Πολύγυρος, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη : κυρίας Ουζούνη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 23710-35001). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου