.

12 Μαΐ 2017

ΥΠΕΘΑ: Προκήρυξη 191 οπλιτών διετούς θητείας στο στρατό ξηράς

Προκηρύσσονται εκατόν ενενήντα µία (191) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για
βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1) .
Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του και τους έχει απονεµηθεί µία εκ των συγκεκριµένων εδικοτήτων του Παραρτήµατος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «Ε», έως την 20 Ιουν 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, από 20 Ιουλ 17 έως 20 Σεπ 17.
β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου