.

23 Ιαν 2017

Σύγκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση. - Εκλογές ΕΠΣΧ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, του αθλητικού νόμου
2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την με αριθμό 1 / 23 Ιαν. 2017 απόφασή του Δ.Σ. της Ένωσης,
σ υ γ κ α λ ο ύ μ ε
τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00, στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.
Απαρτία : Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.
Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα ( Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 ), την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1ο. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας ή μη, παρισταμένων μελών.
2ο : Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
3ο : Διαγραφή σωματείων λόγω διετούς αδράνειας ( ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1668, ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ 5938 και ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 6126 ).
4ο. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού από 20/09/2016 έως 31/12/2016.
 5ο. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού από 20/09/2016 έως 31/12/2016
6ο. Έκθεση οικονομικού απολογισμού από 20/09/2016 έως 31/12/2016
 7ο. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 20/09/2016 έως 31/12/2016
8ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 20/09/2016 έως 31/12/2016
 9ο. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.
10ο Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα ( 11 ) τακτικών και μέχρι πέντε ( 5 ) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., τριών ( 3 ) τακτικών και μέχρι δυο ( 2 ) αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
10ο. Έγκριση εισδοχής νεοϊδρυθέντων σωματείων ( Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 6434 και ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 6479 ).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
* Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.
* Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής ( δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 ), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ( αποστέλλεται συνημμένα ) του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.
* Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο.
* Η υπόδειξη των υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία – μέλη εγγράφως επτά ( 7 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ.Σ. Ταυτοχρόνως με την υπόδειξη κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του παραρτήματος Α του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
* Η ανακήρυξη των υποψηφίων προς εκλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, τέσσερις ( 4 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ.Σ. και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο εκλογής το οποίο περιλαμβάνει σε χωριστή ενότητα :
α) Τα ονοματεπώνυμα κατ’ αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων ως τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
β) Τα ονοματεπώνυμα κατ’ αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων ως αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
γ) Τα ονοματεπώνυμα κατ’ αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων ως τακτικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.
δ) Τα ονοματεπώνυμα κατ’ αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων ως αναπληρωματικά μέλη
της εξελεγκτικής επιτροπής.
Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται μετά από αίτηση της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. Τα υπόλοιπα δυο μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία από τα μέλη της Γ.Σ. Εφόσον δεν οριστεί δικαστικός αντιπρόσωπος ως πρόεδρος, η Γ.Σ. εκλέγει και τα τρία μέλη.
* Κατά την ψηφοφορία σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης :
α) υποχρεωτικά έντεκα ( 11 ) υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη του Δ.Σ.
β) Μέχρι πέντε ( 5 ) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
γ) υποχρεωτικά τρεις ( 3 ) υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.
δ) μέχρι δυο ( 2 ) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.
* Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης από τον ως άνω αναφερόμενο για τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής θεωρείται άκυρο.
* Ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τους ως άνω αναφερόμενους στις περιπτώσεις των αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, θεωρείται άκυρο.
* Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής τους υποψηφίους που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την εφορευτική επιτροπή κλήρωση, παρουσία και του προέδρου της Γ.Σ. Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωματικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου