.

27 Ιαν 2017

Ο αριθμός των κενών θέσεων φαρμακείων του Ν. Χαλκιδικής.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής
 (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων)
Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθ. πρωτ:11247/28-12-2012 απόφαση «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2890/15-03-2013 απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630/β/20-03-2013)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014, άρθρο 30, «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014)
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, άρθρα 216, 217, 218, 219,  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014)
  4. Την υπ’ αρίθμ.Γ5(β)/Γ.Ποικ.82829/2015 (ΦΕΚ 2330/29-10-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί « Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού- ίδρυση φαρμακείου».
  5. Την αρ.πρωτ.:Γ5(β)/ΓΠ.οικ.42870/5-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων κατά το μήνα Ιούνιο» και την υπ.αρ.Γ5{β}/Γ.Π.οικ.36277/20-5-2016 ΚΥΑ με θέμα:  ρυθμίσεις επαγγέλματος Φαρμακοποιού-Ίδρυση φαρμακείου .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τον αριθμό των κενών θέσεων φαρμακείων του Ν. Χαλκιδικής, την 31-12-2016
 

ΔΗΜΟΙΠΛΗΘΥΣΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Τοπική Κοινότητα  Ορμύλιας36821
Τοπική Κοινότητα   Αγ. Πρόδρομος4081
Τοπική Κοινότητα   Μαραθούσας4911
Τοπική Κοινότητα   Γεροπλάτανου3371
Τοπική Κοινότητα   Κρήμνης2571
Τοπική Κοινότητα   Δουμπιών4511
Τοπική Κοινότητα   Παλαιοκάστρου2221
Τοπική Κοινότητα   Σανών2931
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Τοπική Κοινότητα   Κρήνης4501
Τοπική Κοινότητα   Ελαιοχωρίου3441
Τοπική Κοινότητα   Ζωγράφου3231
Τοπική Κοινότητα   Ν. Τένεδος3121
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αγ. Παρασκευή3751
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων3771
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ14

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας: dy10@halkidiki.gov.gr εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου  2017.
  •  Σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση την ίδια ημέρα, είναι σε ισχύ οι διατάξεις  της υπ.αρ. Γ5{β}/Γ.Π.οικ.36277/20-5-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης Τουρισμού  και Υγείας: ΄΄ Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού –Ίδρυση φαρμακείου.
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας, πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά την15:00μμ, πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην προϊσταμένη της Υπηρεσίας  Δαρείου Ευγενία (τηλ: 2371351233 ).

Μ.Ε.Π.Κ.Μ.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΑΡΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου