.

29 Δεκ 2016

Προσλήψεις εποχικών στο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής ΜακεδονίαςΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
Π.Ε. Κιλκίς ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1
Π.Ε. Σερρών ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1

Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Χημικών 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών 2
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Λογιστών 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής 3
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Παρασκευαστών 1
Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες) 2
Π.Ε. Σερρών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες) 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες) 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες) 2

Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τσάπες) 1
Π.Ε. Σερρών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τσάπες) 1
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων (Τσάπες) 1
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων (Τσάπες) 1

Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 2
Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 2
Π.Ε. Σερρών ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 2

Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων 2
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 4
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ζυγιστών 1
Π.Ε. Σερρών ΔΕ Ζυγιστών 1
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Ζυγιστών 1
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 6
Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 2
Π.Ε. Σερρών ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 1

Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’+Δ’) 7
Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 7
Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 2
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1

Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΥΕ Εργατών-τριών 20
Π.Ε. Κιλκίς ΥΕ Εργατών-τριών 5
Π.Ε. Σερρών ΥΕ Εργατών-τριών 5
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΥΕ Εργατών-τριών 5
Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΥΕ Εργατών-τριών 5


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Σημειώνεται πως η υποβολή της αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ^ Διαγωνισμών Φορέων ^ Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ^ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ^ Διαγωνισμών Φορέων ^ Εποχικού (ΣΟΧ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου