.

18 Οκτ 2013

ΟΤΑ / Αλλάζει ριζικά το καθεστώς αργίας των αιρετών....!!!

Φωτογραφία για ΟΤΑ / Αλλάζει ριζικά το καθεστώς αργίας των αιρετών....!!!Ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των αιρετών διευθετείται. Οι αιρετοί μέχρι τώρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κινδυνεύουν να τεθούν σε αργία ακόμα και με την απλή δικαστική παραπομπή.

  

Με αυτό το

άρθρο 40 του νέου νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να καταθέσει το υπουργείο εσωτερικών αντικαθίσταται και εκλογικεύεται η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του Νόμου 3852/2010 που ταλαιπώρησε εκατοντάδες αιρετούς και έβαλε σε τεράστιες δυσλειτουργίες τους δήμους.

Με το άρθρο 40 του νέου νόμου αντικαθίσταται όλη η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του Νόμου 3852/2010.

 Με τις διατάξεις του δρομολογούμενου νομοσχεδίου, ο αιρετός μπαίνει σε αργία….,  “εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα». 

Ο ελεγκτής Νομιμότητας και μη υπάρχοντος, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας  Ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των αιρετών διευθετείται. Οι αιρετοί μέχρι τώρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κινδυνεύουν να τεθούν σε αργία ακόμα και με την απλή δικαστική παραπομπή.


  

Με αυτό το άρθρο 40 του νέου νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να καταθέσει το υπουργείο εσωτερικών αντικαθίσταται και εκλογικεύεται η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του Νόμου 3852/2010 που ταλαιπώρησε εκατοντάδες αιρετούς και έβαλε σε τεράστιες δυσλειτουργίες τους δήμους.

Με το άρθρο 40 του νέου νόμου αντικαθίσταται όλη η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του Νόμου 3852/2010.

 Με τις διατάξεις του δρομολογούμενου νομοσχεδίου, ο αιρετός μπαίνει σε αργία….,  “εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα». 

Ο ελεγκτής Νομιμότητας και μη υπάρχοντος, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας


Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.
ΙΙ. Για την εφαρμογή των διατάξεων , σύμφωνα και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 θέση σε κατάσταση αργίας δημοτικού ή περιφερειακού άρχοντα δεν συνιστά πειθαρχική ποινή αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί για το δημόσιο συμφέρον (ΣτΕ 1421/ 2011, Γν. ΝΣΚ 410/2006). Συγκεκριμένα, με το διοικητικό μέτρο της αργίας, που επιβάλλεται σε περίπτωση παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση ή με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου,σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010,τα αιρετά όργανα απομακρύνονται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων τους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως

το διοικητικό μέτρο της αργίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο των ενεργειών της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής (ΣτΕ 766/ 2006 και Γν. ΝΣΚ 456/2007).

Αναφορικά με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος:

Για τη θέση σε έκπτωση ή αργία αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά το άρθρο 236 ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7

ν. 4071/ 2012, αρκεί να προκύπτει, εκ του καθόλου σκεπτικού της καταδικαστικής απόφασης και από τα πραγματικά περιστατικά που η απόφαση δέχεται, η επενεχθείσα στον δήμο ή την περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα οικονομική βλάβη, χωρίς να είναι αναγκαίο να προκύπτει και το ακριβές ύψος αυτής (Γν ΝΣΚ 456/ 2007).

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010:

Κατά τη νομολογία (ΣτΕ 766/ 2006 κ.ά. την υπ αριθμ. 262/ 2010 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) το διοικητικό μέτρο της θέσης

σε αργία αιρετού δήμου επιβάλλεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου με την οποία καταδικάζεται ο αιρετός.

Επομένως, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος διαπράχθηκε σε προηγούμενη θητεία του ως άνω αιρετού οργάνου, οπότε

ενδεχομένως αυτό κατείχε διαφορετικό αξίωμα, αλλά αρκεί το γεγονός ότι έχει επανεκλεγεί σε κάποιο από τα αξιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 236 του ν. 3852/

2010 κατά το χρόνο επιβολής της αργίας (ΣτΕ 1844/ 2006). Αιρετός δημοτικός ή περιφερειακός άρχοντας, ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας κατά την

προηγούμενη δημοτική περίοδο, λόγω καταδίκης αυτού με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου, ο οποίος επανεκλέχθηκε, πρέπει να τεθεί εκ νέου σε αργία (Γν ΝΣΚ 341/ 2007).

                                           Γ. Σπ. Π. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου