.

28 Αυγ 2013

Από 1η Σεπτεμβρίου σε ισχύ ο νέος Αγορανομικός Κώδικας

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο νέος Αγορανομικός ή «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως είναι η πλήρης ονομασία του που περιλαμβάνει όλες τις νέες ρυθμίσεις για την εμπορία και τη
διακίνηση προϊόντων και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.
Ο νέος κώδικας είναι απλούστερος και μικρότερος από αυτόν που αντικαθιστά (αποτελείται από 140 άρθρα σε σχέση τα 363 άρθρα της Α.Δ/1989 που είχε κωδικοποιηθεί με την Α.Δ. 7/2009) ενώ η σχετική απόφαση φέρει αριθμό Α2 –861 (ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013).
Οι κανόνες διακίνησης και εμπορίας, όπως προαναφέρθηκε, θα ισχύσουν από 1.9.2013 και ταυτόχρονα καταργούνται όλα τα άρθρα της Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (ΥΑ Αριθμ. Α2-3391 ΦΕΚ Β' 1388/13.07.2009), εκτός των άρθρων 170 «Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων» και 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης» καθώς και κάθε άλλη Αγορανομική Διάταξη.

Οι διατάξεις του διέπουν σχεδόν όλα τα επαγγέλματα και προϊόντα  ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες και τους αμελείς.

Συνοπτικά, τα περιεχόμενα του νέου κώδικα έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

Άρθρο 2 Ενδείξεις επί των πινακίδωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 3 Γενικές Αρχές

Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας

Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας

Άρθρο 6 Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης

Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

Άρθρο 8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

Άρθρο 9 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένουΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10 Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων

Άρθρο 11 Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

Άρθρο 12 Επισήμανση υποκατάστατων

Άρθρο 13 Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Άρθρο 14 Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 15 Πεδίο Εφαρμογής

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.1. ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ

Άρθρο 16 Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή

Άρθρο 17 Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων

Άρθρο 18 Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων

Άρθρο 19 Επισήμανση βοείου κρέατος - Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. - 1825/2000

Άρθρο 20 Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου

Άρθρο 21 Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών)ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Άρθρο 22 Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

Άρθρο 23 Στοιχεία - ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.3. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Άρθρο 24 Επισήμανση

Άρθρο 25 Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά

Άρθρο 26 Τήρηση πινακίδων - Έκθεση κρεάτων προς πώληση

Άρθρο 27 Σήμανση - Εισαγωγή - Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής

Άρθρο 28 Ειδικές υποχρεώσεις - ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής

Άρθρο 29 Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίεςΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ

Άρθρο 30 Επισήμανση

Άρθρο 31 Διακίνηση - Διάθεση

Άρθρο 32 Λοιπές υποχρεώσειςΕΝΟΤΗΤΑ 4.3. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Άρθρο 33 Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος

Άρθρο 34 Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων

Άρθρο 35 Τήρηση βιβλίου αποθήκηςΕΝΟΤΗΤΑ 4.4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο 36 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίαςΕΝΟΤΗΤΑ 4.5. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 37 Πτηνοτροφικά προϊόνταΕΝΟΤΗΤΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 38 Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών - Ενδείξεις επί της συσκευασίας

Άρθρο 39 Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών

Άρθρο 40 Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών - ενδείξεις

Άρθρο 41 Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα

Άρθρο 42 Ηρτημένη παραγωγή

Άρθρο 43 Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

Άρθρο 44 Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιώνΕΝΟΤΗΤΑ 4.7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 45 Ορισμοί

Άρθρο 46 Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 47 Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικά προϊόντα στο λιανικό εμπόριο

Άρθρο 48 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Άρθρο 49 Εμπορία - Διακίνηση - Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)

Άρθρο 50 Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθουςΕΝΟΤΗΤΑ 4.8. ΕΛΑΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΛΙΠΗ

Άρθρο 51 Ορισμοί

Άρθρο 52 Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

Άρθρο 53 Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών - τυποποιητών και χονδρεμπόρων

Άρθρο 54 Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα

Άρθρο 55 Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Άρθρο 56 Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

Άρθρο 57 Ειδικότερες Υποχρεώσεις

Άρθρο 58 Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

Άρθρο 59 Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιέςΕΝΟΤΗΤΑ 4.9. ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ

Άρθρο 60 Κατηγορίες οσπρίων

Άρθρο 61 Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήμανση

Άρθρο 62 Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήμανση

Άρθρο 63 Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωσηΕΝΟΤΗΤΑ 4.10. ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ- ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Άρθρο 64 Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών - Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτώνΕΝΟΤΗΤΑ 4.11. XYMOI - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Άρθρο 65 Επισήμανση προσυσκευασιών χυμώνΕΝΟΤΗΤΑ 4.12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Άρθρο 66 Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων

Άρθρο 67 Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδιαΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)

Άρθρο 69 Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

Άρθρο 70 Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικάΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 71 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

Άρθρο 72 Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή

Άρθρο 73 Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

Άρθρο 74 Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

Άρθρο 75 Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων

Άρθρο 76 Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

Άρθρο 77 Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανσηΕΝΟΤΗΤΑ 6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Άρθρο 78 Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείωνΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Άρθρο 79 Σήμανση - Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

Άρθρο 80 Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους

Άρθρο 81 Επισήμανση υποδημάτων

Άρθρο 82 Αναγραφή κωδικών αριθμώνΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 83 Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα

Άρθρο 84 Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 85 Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 86 Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι - Υπηρεσίες εκτίμησης

Άρθρο 87 Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων

Άρθρο 88 Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2. ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.1. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός

Άρθρο 90 Τήρηση Τιμοκαταλόγων

Άρθρο 91 Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

Άρθρο 92 Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.2. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 93 Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης.

Άρθρο 94 Προσφορά ειδών με το κιλό

Άρθρο 95 Διάθεση ποτών, οινών, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης

Άρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασηςΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 97 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές Αρχές

Άρθρο 98 Προωθητικές ΕνέργειεςΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΨΥΓΕΙΑ

Άρθρο 99 Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιώνΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 100 Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους

Άρθρο 101 ΓενικάΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΕΝΟΤΗΤΑ 11.1. ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχοΕΝΟΤΗΤΑ 11.2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ

Άρθρο 103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησηςΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - ΔέσμευσηΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησηςΕΝΟΤΗΤΑ 11.3. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδώνΕΝΟΤΗΤΑ 11.4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ

Άρθρο 111 Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 112 Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

Άρθρο 113 Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτωνΕΝΟΤΗΤΑ 11.5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Άρθρο 114 Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων μέτρησηςΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑΕΝΟΤΗΤΑ 12.1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια)ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

Άρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμωνΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

Άρθρο 122 Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

Άρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμωνΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανσηΕΝΟΤΗΤΑ 12.3. ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

Άρθρο 131 Εγγυήσεις φιαλών υγραερίουΕΝΟΤΗΤΑ 12.4. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Άρθρο 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων Άρθρο 133 Καύσιμα στερεής βιομάζας

Άρθρο 134 Λιγνίτης

Άρθρο 135 Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμωνΕΝΟΤΗΤΑ 12.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανσηΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣΆρθρο 137 Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησηςΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 138 Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/2013.

Άρθρο 139 Υποχρεώσεις ελεγκτώνΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 140
Παραρτήματα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου