Ροή Ειδήσεων

5 Ιουν 2013

Νέο πρόγραμμα για την μελισσοκομία 2013

Εγκρίνεται συνολική δαπά­νη μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (5.600.000 €) για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο­κομίας έτους 2013.
Επιπλέον των ανωτέρω εγκρίνεται για το οικονομικό έτος 2013 δαπάνη μέχρι του
ποσού των πενήντα χιλιά­δων Ευρώ (50.000 €) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) του προσωπικού των υπηρεσιών αγρο­τικής ανάπτυξης των Περιφερειών (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) της χώρας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προ­βλέπονται στην παρούσα.
Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423-Φ29/110 (ΚΔ09.01.02903) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον κωδικό ΚΑ 2299-Φ073.
Έγκριση δαπάνης ανά ενέργεια του προγράμματος για το έτος 2013
Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συν­θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2013 (01/09/2012 - 31/08/2013] εγκρίνεται η υλοποίηση των παρακάτω Ενεργειών KL επιμέρους Δράσεων με τους αντίστοιχους προϋπολο­γισμούς ως εξής: 1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (K.M.) Προβλε­πόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet Προ­βλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €
1.3. Εκπαιδεύσεις - Έντυπα Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 €
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοι­πών προϊόντων της κυψέλης. Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 €
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσε­ων (Αντικατάσταση κυψελών) Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.300.000 €
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.665.000 € 4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 € για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»
Κυρώσεις
Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.
Μη τήρηση των σχετικών όρων και υποχρεώσεων, κα­θώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη καταβολή των ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δη­μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Γενικές Διατάξεις
1. Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενερ­γείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥπΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πλη­ροφορικής του ΥπΑΑΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο­γής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ­ξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν -τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή οι επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο 106 του Καν. (Ε.Κ.] 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορί­ου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η Κοινοτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που αναλαμβάνονται.
Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμογή του μελισσο­κομικού προγράμματος προβλέπει την υλοποίηση κά­ποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά προβλεφθεί και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό πρόγραμμα της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της εν λόγω κοι­νοποίησης.
4. Οι δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα υλoπoιoύvται από 01/09/2012 μέχρι και 31/08/2013.
5. Η παρούσα έχει ισχύ από 01/09/2012 μέχρι και 31/08/2013.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου