Ροή Ειδήσεων

5 Σεπ 2012

Πρόγραμμα αναβάθμισης της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων αυτοαπασχολούμενων γυναικών


Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων γυναικών αποσκοπεί στην παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και οι περιοχές εφαρμογής είναι οι:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Απασχόληση – Εργασία , Ισότητα των φύλων και απευθύνεται σε Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.780.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής ορίζεται από από 3/9/2012 έως 10/10/2012.
Περισσότερες πληροφορίες στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, www.eyeisotita.gr, Κοραή 4 (2ος όροφος), 105 64 Αθήνα Τηλ 213 1501451, Φαξ 213 1501491, 210 3231842, Δημήτρη Κάμπουρα 213 1501453 dkambouras@mou.gr.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου