.

27 Αυγ 2012

Δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ

Δυνατότητα επανένταξης στο ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης του Ν.4038/2012 στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τους όρους καταβολής των δόσεων, ή των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, δίνει ο ΟΑΕΕ στους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους.
Για να κάνει ο οφειλέτης χρήση της νέας διάταξης, πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:


- Να έχει χάσει οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση οφειλών.
- Να μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων.
- Να καταβληθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δόσεων της ρύθμισης και των ληξιπρόθεσμων τρεχουσών εισφορών με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής.

Πριν από την επανένταξη στη ρύθμιση θα ελέγχονται οι προϋποθέσεις και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για το ύψος των απαιτητών εισφορών, των δόσεων και των Τελών Καθυστέρησης που πρέπει να καταβληθούν για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, καθώς και για τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων.

Συγκεκριμένα θα υπολογίζονται:
-Οι εισφορές και δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί κατά την διάρκεια της ρύθμισης και πριν αυτή διακοπεί (εφόσον από την διάταξη της ρύθμισης προβλέπεται η δυνατότητα μη καταβολής δόσεων). Για παράδειγμα, για να ενεργοποιηθεί ρύθμιση του Ν. 3607/07 (σύμφωνα με την οποία υπήρχε η δυνατότητα μη εμπρόθεσμης καταβολής τριών (3) δόσεων) απαιτείται η καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά προβλεπόμενα Τέλη Καθυστέρησης και όχι μόνο της μιας δόσης (της τέταρτης εκπρόθεσμης) που επέφερε και την απώλεια.
-Οι εισφορές και δόσεις που θα έπρεπε να καταβάλλονται από την διακοπή της ρύθμισης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επανένταξης. Αν ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της ρύθμισης έχει παρέλθει, υπολογίζονται εισφορές και δόσεις μέχρι τη λήξη και εξόφλησή της. Επισημαίνεται ότι, με την νέα διάταξη, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθμιση με τους όρους και τις τιμές εισφορών που είχε συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου, οι εισφορές δεν αναπροσαρμόζονται.
-Τα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου των πιο πάνω εισφορών και δόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης επανένταξης.
-Ο αριθμός των δόσεων που υπολείπεται, προκύπτει αφού αφαιρεθεί από το σύνολο των δόσεων της ρύθμισης το άθροισμα των δόσεων που είχαν πληρωθεί (όσο η ρύθμιση ήταν ενεργή) και αυτών που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.
Η διάταξη ορίζει ακόμη ότι οι όροι και προϋποθέσεις απώλειας ισχύουν και ενεργοποιούνται στην πρώτη εκπρόθεσμη πληρωμή εισφοράς ή δόσης. Το δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση παρέχεται για μία φορά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου